DOLAR YÜKSELİŞTE

 13 Ocak’ta 2.2790 li­ra olan do­lar ku­ru ar­ka­sı gel­me­yen ve sü­rek­li do­zu ar­tan açık­la­ma­la­rın et­ki­siy­le re­kor üs­tü­ne re­kor kı­ra­rak 2.5274 li­ra­ya ka­dar çık­tı. Sa­de­ce 50 gün içe­ri­sin­de do­lar ku­ru yak­la­şık 25 ku­ruş de­ğer ka­zan­dı. Do­lar ku­ru 2,30’un al­tın­dan ge­le­rek 2.50 li­ra­nın üze­ri­ne yer­leş­miş ol­du. Bu ra­kam­lar ih­ra­cat­ta dü­şü­şe yol açar­ken iş­siz­lik ra­kam­la­rı­nı da yüz­de 11’le­re yak­laş­tır­dı. Bu dö­nem­de şir­ket­le­rin dö­viz kay­nak­lı za­ra­rı ise 80 mil­yar li­ra­yı geç­ti. 

 ŞİRKET İFLASLARI VE BATIKLAR ARTAR
Fa­tih Üni­ver­si­te­si Eko­no­mi Bö­lü­mü öğ­re­tim üye­si Do­çent Dr. Ah­met Ça­lış­kan, fi­nans sek­tö­rü­nün yük­sek dü­zey­de do­lar bor­cu bu­lun­du­ğu­nu, kur­da­ki ar­tı­şın bu fir­ma­la­rı zo­ra so­ka­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
Fi­nans dı­şı sek­tö­rün do­lar cin­sin­den borç­la­rı­nın ay­nı cins­ten var­lık­la­rın­dan faz­la ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ça­lış­kan, “Do­lar 10 ku­ruş art­tı­ğın­da bu fir­ma­lar bor­cu­nu dön­dür­me ye­ni­den kre­di al­ma ve ya­tı­rım yap­ma im­ka­nı­nı önem­li öl­çü­de kay­be­di­yor. İki so­nu­cu olur: Ya bu şir­ket­le­rin bir kıs­mı fi­nan­sal sı­kın­tı­ya gi­rer ve­ya ba­tar ya da ye­ni ya­tı­rım­la­ra gir­me­ye çe­ki­nir­ler” de­di.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir